Wet en regels.

Er is veel wetgeving. En ook nodig, want niets eigenwijzer dan docenten denk ik dan… plus fijn dat al het belastinggeld dat in onderwijs gaat een soort sturing krijgt (mooi discussie onderwerp) Hieronder wat fladeren tekst die ik denk relevant zijn voor studenten en docenten.

De Wet

De onderwijs- en examenregeling die in de hogeschoolgids staat is leidend voor de onderwijsontwikkeling en de onderwijsuitvoering.

In artikel 7.13 van de WHW staat het zo:

“1. Het instellingsbestuur stelt voor elke door de instelling aangeboden opleiding of groep van opleidingen een onderwijs- en examenregeling vast. De onderwijs- en examenregeling bevat adequate en heldere informatie over de opleiding of groep van opleidingen.

2. In de onderwijs- en examenregeling worden, onverminderd het overigens in deze wet terzake bepaalde, per opleiding of groep van opleidingen de geldende procedures en rechten en plichten vastgelegd met betrekking tot het onderwijs en de examens. Daaronder worden ten minste begrepen:

a.de inhoud van de opleiding en van de daaraan verbonden examens,

a1.de wijze waarop het onderwijs in de desbetreffende opleiding wordt geëvalueerd,

b.de inhoud van de afstudeerrichtingen binnen een opleiding,

c.de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student zich bij beëindiging van de opleiding moet hebben verworven,”

Note RR: Wat niet kan is dat we afwijken van wat er in de hogeschoolgids wordt gepubliceerd. Je moet doen wat je belooft en anders overtreed je de wet.


NLQF

Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF is opgezet ter ondersteuning van een leven lang leren en heeft als doel een bijdrage te leveren aan de arbeidsmobiliteit. Het raamwerk telt acht niveaus, van basiseducatie tot universiteit, en beschrijft per niveau de bijbehorende kennis en vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Op de website van de organisatie ga je veel informatie vinden.

Van belang voor studenten: in de Rubrics is er sprake van een inschaling van de cursus en het gewenst eind niveau. Vaak is er dan spraken van NLQF niveaus. Die verwijzen dan naar niveaus’ die je hier kan vinden.